Vad innebär läsning

Specialpedgogik i Dalarna

Vad innebär det att läsa?

Målet med all läsning är att den ska vara automatiserad. En automatiserad avkodning tillåter läsaren att att bättre förstå vad som läses samt minnas och "resonera" med texten.


Normalt när vi börjar lära oss läsa så ägnas tid åt att avkoda/ljuda sig igenom ord för att dessa till slut ska sparas såsom ortografiska bilder i vårt minne. Med det menas helt enkelt att vi läser ett ord tillräckligt många gånger för att en bild - en inre representation - av ordet sparas i våra hjärnor, vilket skyndar på vår läsning. Ordet Bil, Båt eller andra högfrekventa ord hör till den kategorin. En person med god läsförmåga ägnar inte den typen av ord någon närmre tanke. Man vet helt enkelt vad det står genom att se ordet!


Om en person då stöter på ett ord som är mer sällsynt i text, exempelvis orden stratosfärisk störning så kräver det - om man aldrig stött på det innan - en relativt god fonologisk förmåga för att man ska lyckas med sin avkodning. 


Att läsa på ett automatiserat vis är att använda sig flexibelt av dessa båda sätt att läsa beroende på hur texten ser ut. Alltså att sömlöst skifta mellan att läsa ord som bilder och att ljuda sig igenom dem med hjälp av fonologisk förmåga.