Vad innebär läsning

Specialpedgogik i Dalarna

Vad innebär det att läsa?

Målet med all läsning är att den ska vara automatiserad. Med det menas att så lite energi som möjligt (helst ingen) ska gå åt till att avkoda text - så att den energin istället kan användas till att bättre förstå vad som läses samt minnas vad som läses.


Normalt när vi börjar lära oss läsa så ägnas tid åt att avkoda/ljuda sig igenom ord för att dessa till slut ska sparas såsom Ortografiska bilder i vårt minne. Med det menas helt enkelt att vi läser ett ord tillräckligt många gånger för att en Bild - en inre representation - av ordet sparas i våra hjärnor, vilket skyndar på vår läsning. Ordet Bil, Båt eller andra högfrekventa ord hör till den kategorin. En person med god läsförmåga ägnar inte den typen av ord någon närmre tanke. Man vet helt enkelt vad det står genom att se ordet!


Om en person då stöter på ett ord som är mer sällsynt i text, exempelvis orden stratosfärisk störning så kräver det - om man aldrig stött på det innan - en relativt god fonologisk förmåga.


Att läsa på ett automatiserat vis är att använda sig flexibelt av dessa båda sätt att läsa beroende på hur texten ser ut. Alltså att sömlöst skifta mellan att läsa ord som bilder och att ljuda sig igenom dem med hjälp av fonologisk förmåga.


Utöver detta skulle jag vilja säga att ordförståelse spelar roll för hur bra en person kan antas läsa. Även om en person lyckas att tekniskt avkoda ett ord - så behöver ju samma person också förstå vad det är h*n läser. Först DÅ kan man säga att man är läskunnig.


Här uppstår ett moment 22, i den meningen att för att förstå text behövs ett väl uvtecklat ordförråd, men för att utveckla sitt ordförråd så kan man bara göra det genom att tillskansa sig skriven text. Antingen via läsning eller genom att lyssna på text. Ett väl utvecklat ordförråd är särskilt viktigt när man kommer högre upp i åldrarna och inte minst om man har siktet inställt på högskola/universitet.